Walka z korupcją nabiera nowego wymiaru – Ustawa o jawności życia publicznego

W dniu dzisiejszym, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ustawy o jawności życia publicznego z dnia 23 października 2017 r. Autorem nowelizacji jest Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych, a akt nosi status projektu otwartego i znajduje się w fazie uzgodnień (tekst projektu dostępny jest tutaj). Kolejnym etapem procesu legislacyjnego, zgodnie z zamieszczonym schematem, powinny być konsultacje publiczne.

Projekt ustawy traktuje między innymi o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym w firmach prywatnych.

Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorca ma obowiązek stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w celu przeciwdziałania przypadkom korumpowania funkcjonariuszy publicznych, jak również korupcji w obrocie gospodarczym (sektor prywatny, w tym w sporcie i w obrocie lekami refundowanymi). Przepisy mają dotyczyć średnich i dużych przedsiębiorstw tj. zatrudniających średniorocznie, co najmniej 50 pracowników i osiągających przychody lub sumę bilansową powyżej 10 milionów euro.

Ustawodawca przez stosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych rozumie podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych, w szczególności:

  • niedopuszczanie do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu korupcji,
  • szkolenia dla pracowników z odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne;
  • umieszczanie w umowach klauzul antykorupcyjnych (oświadczenie, że wynagrodzenie nie zostanie przeznaczone na finansowanie korupcji).
  • opracowanie kodeksu etycznego przedsiębiorstwa, jako deklaracji odrzucającej korupcję, podpisanego przez każdego pracownika, współpracownika i kontrahenta firmy;
  • określenie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników;
  • niepodejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie w oparciu o działania korupcyjne;
  • opracowanie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych.

Przedsiębiorca, który nie stosuje wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub stosuje je pozornie bądź nieskutecznie podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych. Kara nakładana ma być przez prezesa UOKiK na wniosek szefa CBA.  Ponadto przedsiębiorca nie będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego przez okres 5 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o wymierzeniu kary.

Lektura projektu ustawy nasuwa kilka pytań do przyjętych rozwiązań:

  • Czy obowiązkowe mają być szkolenia tylko w zakresie odpowiedzialności karnej pracowników? Ustawodawca nie odnosi się do koniecznych szkoleń z zakresu stosowania polityk wewnętrznych (kodeksu etyki, prezenty), budowania świadomości pracowników, co do szkodliwości korupcji czy odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  • Czy pojęcie „niedopuszczanie do tworzenia mechanizmów…” nie jest pojęciem zbyt ogólnym w kontekście możliwości nałożenia kary na przedsiębiorstwo, gdy postanowiono zarzuty prokuratorskie osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz.
  • Ustawodawca wprowadza obowiązek podpisania kodeksu etyki przez kontrahentów przedsiębiorstwa. Czy taki kodeks powinny podpisać istotni czy wszyscy kontrahenci np. dostawcy jednorazowi (zakupów drobnych produktów w sklepie wielkopowierzchniowym).

Warto śledzić pracę nad tą ustawą i już teraz zacząć przygotowywać się na jej wejście (prawdopodobnie w 2018 r.).

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *