The OLAF report 2015 – 888 milionów euro strat w wyniku nadużyć finansowych

Pod koniec maja bieżącego roku po raz szesnasty opublikowano coroczny raport Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (ang. OLAF) na temat defraudacji gospodarczych związanych z przyznawaniem oraz wydatkowaniem funduszy unijnych. W dokumencie przedstawiono 364 rekomendacje, w ramach których zalecono odzyskanie aż 888 milionów euro („mEUR”) pochodzących z dotacji wspólnotowych, które zostały przekazane beneficjentom w sposób nieprawidłowy (np. na skutek skorumpowania urzędnika unijnego) lub wykorzystane niezgodnie z warunkami przyznawania świadczeń (np. dopuszczono się plagiatowania wyników badań finansowanych ze środków europejskich).

W 2015 roku całkowita wartość budżetu unijnego, który został uszczuplony na skutek wykrytych nadużyć gospodarczych, była nieco mniejsza niż w 2014 roku (901 mEUR) oraz ponad dwukrotnie większa niż w 2013 roku (402,8 mEUR). Na poniższym wykresie przedstawiono udziały poszczególnych sektorów w całkowitej wartości strat poniesionych przez budżet wspólnotowy w latach 2013-2015 na skutek defraudacji gospodarczych.

Wykres Olaf

Jednym z podstawowych źródeł informacji na temat nieprawidłowości w procesie przyznawania oraz wykorzystywania funduszy unijnych są zgłoszenia otrzymywane od państw członkowskich, zobligowanych do udostępniania przedstawicielom Komisji Europejskiej danych o uprawdopodobnionych lub stwierdzonych nadużyciach gospodarczych w wyżej wymienionym zakresie. W 2015 roku najwięcej podejrzeń wystąpienia malwersacji wskazano w Rumunii (49), a na kolejnych pozycjach zestawienia znalazły się kolejno: Włochy (40), Niemcy i Bułgaria (po 34), Belgia (28) oraz Polska (24). Jednakże, eksperci OLAF podkreślają, że wysoka pozycja w przedstawionym rankingu nie jest równoznaczna z występowaniem zwiększonej liczby nadużyć gospodarczych w obszarze funduszy europejskich w danym państwie. Niektóre kraje unijne nie dostarczają kompletnych informacji na temat uprawdopodobnionych i stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przyznawania i wykorzystania środków z budżetu wspólnotowego, dlatego pracownicy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych przeprowadzają liczne postępowania wyjaśniające na podstawie informacji pozyskanych z alternatywnych źródeł.

W analizowanym okresie eksperci OLAF zakończyli 304 procesy dochodzeniowe oraz rozpoczęli 219 nowych inwestygacji, najliczniej przeprowadzanych na terenie Rumunii, Bułgarii oraz Węgier. Dodatkowo, na przestrzeni ostatnich 4 lat skrócono średni czas trwania pojedynczego śledztwa o 18% (z nieco poniżej 27 miesięcy do niespełna 22 miesięcy). Zakończone postępowania wyjaśniające dotyczyły m.in. modernizacji bułgarskiej chłodni, na którą przeznaczono 1,3 mEUR pochodzących z funduszy unijnych. W toku zrealizowanych procedur zidentyfikowano, że przedsiębiorstwo należało do włoskiej firmy, której właściciel wziął udział w przetargu na dostarczenie nowych maszyn chłodniczych w ramach procesu unowocześniania placówki, stając się jednocześnie wykonawcą oraz beneficjentem świadczenia. Zebrany materiał dowodowy stanowił podstawę do rozpoczęcia postępowań karnych na terenie Włoch i Bułgarii.

Celem poprawy efektywności podejmowanych działań, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych zawarł liczne porozumienia administracyjne z Komisją Europejską, Organizacją Narodów Zjednoczonych, Bankiem Światowym oraz innymi podmiotami międzynarodowymi. W ramach zaangażowania OLAF we wspólne operacje celne (ang. Joint Customs Operations – JCO) przeprowadzono liczne przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. na przeciwdziałanie przemytowi nielegalnych papierosów z Rosji i Białorusi na teren Unii Europejskiej. Jednakże, administracyjno-dochodzeniowy charakter funkcjonowania instytucji istotnie wpływa na ograniczenie możliwości operacyjnych jednostki, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w braku kompetencji wykonawczych w zakresie egzekwowania zwrotu nieprawidłowo pozyskanych lub wydatkowanych funduszy unijnych. Celem rozwiązania niniejszej kwestii, od kilku lat prowadzone są rozmowy na temat ustanowienia tzw. Prokuratury Europejskiej (EPPO), której przedstawiciele byliby upoważnieni nie tylko do prowadzenia śledztw w zakresie korupcji oraz innych nadużyć finansowych związanych z otrzymywaniem oraz wykorzystywaniem środków z budżetu europejskiego, ale również do wnoszenia oskarżeń na terenie całej wspólnoty. Niestety, brak porozumienia pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w zakresie sposobu funkcjonowania instytucji uniemożliwia powołanie EPPO oraz podjęcie efektywnych działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym o charakterze międzynarodowym.

Źródła:

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *