Ochrona sygnalistów zgłaszających przypadki korupcji w ustawie o jawności życia publicznego

W jednej z ostatnich notek informowaliśmy o projekcie Ustawy o jawności życia publicznego, w szczególności o zapisach dotyczących obowiązku stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Dzisiaj przybliżmy te zapisy projektu, które dotyczą ochrony sygnalistów.

Zgodnie z projektem ustawy status sygnalisty będzie nadawany przez prokuratora (również na wniosek m.in. Policji, CBA, ABW) osobie, przedsiębiorcy zgłaszającemu wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstw karnych (m.in. czynna i bierna korupcja, korupcja wyborcza, podrabianie dokumentów, oszustwo etc.) Natomiast jego ochrona ma trwać do czasu umorzenia postępowania albo zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania karnego.

Ochrona sygnalisty będzie polegać:

  • W przypadku pracownika – na zakazie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę lub zmiany warunków umowy o pracę na mniej korzystne, w szczególności w zakresie zmiany miejsca lub czasu wykonywania pracy albo warunków wynagradzania.
  • W przypadku przedsiębiorcy – na tym, że podmiot podejrzany nie będzie mógł rozwiązać umowy lub dokonać zmiany warunków umowy na mniej korzystne dla sygnalisty oraz
  • Będzie polegać również na możliwości uzyskania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od Skarbu Państwa w związku z poniesieniem przez sygnalistę negatywnych skutków dokonanego przez niego zgłoszenia wiarygodnych informacji o popełnieniu przestępstw.

Nasuwa się jednak szereg pytań, na które dzisiaj nie ma odpowiedzi w proponowanym projekcie ustawy, a które w praktyce mogą przesądzić o skuteczności funkcjonowania instytucji sygnalisty:

  • Jak ustawodawca definiuje pojęcie „wiarygodna informacja”? Co w przypadkach, gdy zgłoszenie poczynione jest w dobrej wierze, ale informacje nie dały podstawy do wszczęcia postępowania?
  • Dlaczego ustawodawca nie wprowadził instytucji ochrony tożsamości sygnalisty (np. quasi anonimowe zgłoszenie przynajmniej w postępowaniu przygotowawczym)? Wprowadził natomiast zapis stanowiący, że prokurator informuje podmiot podejrzany o nadaniu zgłaszającemu statusu sygnalisty.
  • Dlaczego ustawodawca obejmuje ochroną tylko stosunek umowny (umowa o pracę, umowa z podmiotem gospodarczym), a pomija inne negatywne skutki zgłoszenia dla sygnalisty m.in. uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika/kontrahenta, ostracyzm.

Z niecierpliwością czekamy na kształt ostatecznego projektu ustawy o jawności życia publicznego oraz na pierwsze rezultaty wdrożenia w życie ww. ustawy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *