Czy przyjęta struktura argumentacji w sporze gospodarczym jest właściwa ?

Obserwacja przebiegu postępowań sądowych czy arbitrażowych wskazuje, że tło sporów gospodarczych rzadko bywa jednoznaczne, a sprawne poruszanie się w „gąszczu” towarzyszącej im dokumentacji dowodowej stanowi często dla strony nie lada wyzwanie. Dlatego gromadzenie materiałów wspierających obraną linię argumentacji powinno być zawsze prowadzone w sposób należycie przemyślany i ustrukturyzowany.

Co więcej, na każdym etapie prac związanych z prowadzonym sporem gospodarczym warto dokonywać oceny tego, w jakim stopniu wypracowana przez nas linia argumentacyjna jest lub będzie wspierana przez posiadaną lub możliwą do pozyskania dokumentację. Dlatego warto przeprowadzić szereg czynności wspierających budowę struktury argumentacji w sporze oraz odpowiadających na kluczowe dla skuteczności stanowiska strony pytania obejmujących m.in.:

  1.   Sporządzenie listy obszarów, które należy przeanalizować i skwantyfikować w celu oszacowania szkody;
  2.   Przeprowadzenie weryfikacji obejmującej potwierdzenie lub zanegowanie istnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy winą, a szkodą;
  3.   Zastanowienie się nad możliwymi podejściami do kwantyfikacji każdego ze zidentyfikowanych obszarów z osobna i szkody, jako całości;
  4.   Dokonanie krytycznej oceny dostępności dokumentów zgromadzonych na potrzeby oszacowania szkody pod kątem ich przydatności, zwięzłości i spójności z przyjętą przez stronę linią argumentacyjną. Warto zwrócić uwagę na wyeliminowanie danych mających związek z prowadzonym sporem, ale niewnoszących istotnej wartości dodanej przy szacowaniu szkody oraz na fakt, że w praktyce więcej nie do końca znaczy lepiej;
  5.   Sporządzenie lub zlecenie sporządzenia oszacowania szkody;
  6.   Zastanowienie się, jakie informacje mogą być pozyskiwane podczas trwania sporu, z uwzględnieniem informacji możliwych do pozyskania jedynie w oparciu o decyzję sądu / trybunału arbitrażowego;
  7.   Sprawdzenie uwzględnienia w oszacowaniu wszelkich pozyskanych informacji;
  8.   Dokonanie logicznej prezentacji przeprowadzonej analizy, pozyskanych wniosków oraz własnych argumentów.

Praktyka sporów gospodarczych potwierdza, że dobrze  przygotowana dokumentacja dowodowa stanowi jeden z najważniejszych czynników sukcesu w sporze gospodarczym. Jakość posiadanej dokumentacji w sporze lub stwierdzone jej  braki mogą przesądzić o podejmowanych decyzjach w zakresie  sposobu prowadzenia sporu, w tym decyzji dotyczących zaangażowania sił i środków w dowodzenie swoich racji czy też odpieranie pojawiających się zarzutów.

Współautor: Olga Kalicińska

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *